معرفی نویسنده


 

فرید کتویی زاده (نویسنده، مجری و مبتکر داستانهای طلایی و سیستم آموزشی <<دواما-DAWAMA>> و نویسنده پادکستها و مقالات موفقیت GOLDEN STORY) کارشناس ارشد الهیات و مشاور خانواده در امور موفقیت هستند.

ایشان، به مدت ده سال عضو انجمن نویسندگان حوزه هنری بوده و اکنون در زمینه تدریس موفقیت و مهارتهای زندگی و برگزاری کارگاه ها و همایشهای مختلف فعالیت میکنند و با همراهی گروه  GOLDEN STORY  - داستانهای طلایی را تولید کردند که غیر از نویسندگی، عهده دار اجرای آن نیز میباشند.

روش آموزش استاد، بر پایه اصل امیدواری است و معتقدند که با این تکنیک، میتوانیم ثروتمند ترین مردم جهان باشیم.

زندگی خصوصی استاد، سراسر موفقیت و افتخار بوده است. گرچه ما هنوز اجازه انتشار زندگینامه استاد را نگرفته ایم، اما همینقدر بگوئیم که بعضی از داستانهای طلایی، درباره زندگی خود استاد است.

خواهش ما این است که این شعار استاد را هیچوقت فراموش نکنید. >> ما میتوانیم ثروتمند ترین مردم جهان باشیم<<